Działanie

 


Działanie Polysulphate

Badania przeprowadzone w samodzielnych i niezależnych ośrodkach wykazały, że  Polysulphate™ działa równie dobrze jak najlepsze dostępne źródła głównych jego składników. Jest dobrze przystosowany do rozrzutu na szerokości 24 metrów i więcej.

Doświadczenia z Polysulphate koncentrowały się na sprawdzeniu, czy jego główne składniki odżywcze - siarka, potas i magnez - są łatwo dostępne dla rośliny. Rośliny uprawiano w doniczkach i nawożono standardowymi źródłami czystych siarczanów potasu i magnezu lub nawozem Polysulphate.

Pobranie składników z nawozu Polysulphate przez rośliny było tak samo dobre jeśli nie lepsze niż ze standardowych nawozów stosowanych na polu. Wyniki potwierdzają skuteczność Polysulphate jako nawozu wieloskładnikowego.

WZGLĘDNY POBÓR SKŁADNIKÓW Z POLYSULPHATE W PORÓWNANIU ZE RÓWNOWAŻNYMI ŹRÓDŁAMI STANDARDOWYCH SKŁADNIKÓW INIENAWOŻONĄ KONTROLĄ
RELATIVE NUTRIENT UPTAKE FROM POLYSULPHATE COMPARED WITH EQUIVALENT STANDARD NUTRIENT SOURCES AND UNFERTILIZED CONTROL

Powyższe doświadczenia były powtarzane wiele razy w ciągu ostatnich dziesięciu lat, zarówno w doniczkach jak i na polu. W każdym przypadku Polysulphate wykazał się tak samo dobrym lub lepszym działaniem niż najlepsze standardowe alternatywy.

Przeprowadzono również doświadczenia polowe w Wielkiej Brytanii odnośnie reakcji kapusty na nawóz siarczanowy. Wyniki wykazały 40% zwyżkę plonu dzięki zastosowaniu Polysulphate.

WPŁYW POLYSULPHATE NA PLON KAPUSTY BIAŁEJ
(doświadczenie wykonane w 2009 r. na obszarze z niedoborem S)
WHITE CABBAGE YIELD RESPONSE TO POLYSULPHATE

Przeprowadzono doświadczenia w celu ustalenia szerokości rozrzutu. Polysulphate jest produktem suchym, o granulach wielkości 2-4 mm, dostępnym w naturalnym stanie. Doświadczenia przeprowadzone w Danii i Niemczech potwierdziły doskonały, nakładający się rozkład rozrzutu o szerokości 24 m, ze współczynnikiem zmienności 4,3 i dobrym rozrzutem do 36 m.

ROZRZUT POLYSULPHATE
SPREADING STRAIGHT POLYSULPHATE

 

Independent research into the effect of Polhalite fertilizer

Niezależne badania naukowe

"Ilości potasu znalezione w roślinie podczasanalizy pokazują, że cały podany potas [pochodzący z Polysulphate] został pobrany przez trawę. Istotne efekty były również zauważone przy pobieraniu magnezu z zastosowanych nawozów. Zawartość siarki w trawie była znacząco podwyższona w trakcie okresu kontrolnego."
Doświadczenie z trawą w doniczkach, #1, Levington, 1999

"Poziom potasu w trawie był znacząco niższy w nienawożonej próbie kontrolnej. Była reakcja na dawkę Polysulphate, przy czym pełna dawka odpowiadała dawce standardowej. Polysulphate był dobrym źródłem siarki dla trawy."
Doświadczenie z trawą w doniczkach, #2, Levington, 1999

"Wyniki wskazują, że Polysulphate zapewnia siarkę w postaci, która jest łatwo dostępna natychmiast po zastosowaniu."
Próba organiczna HDRA, 2001

"Wyniki pokazują, że Polysulphate zapewnia natychmiastowo dostępne źródło siarki dla grochu jarego, podczas gdy S z elementarnej (90%) siarki nie zostało pobrane przez groch jary w ciągu dwumiesięcznego okresu po jej zastosowaniu w glebie."
Doświadczenie na grochu jarym, 2001 Rothamsted

"Oceniany wizualnie wigor roślin przy zbiorze osiągnął średnią 92 punktów dla tych, które otrzymały Polysulphate, w porównaniu do 72 punktów dla próby kontrolnej bez siarki."
Doświadczenie polowe z kapustą, OAT, 2009