Основен тор за полски култури и тревни площи

 


Необходимостта от използване на серни торове

 Сулфатът се е наложил като един от най-ефикасните компоненти при торовете за полски култури и тревни площи.

Дефицитът на сяра вече е широко разпространен. Например във Великобритания влиянието на сулфата върху добива при зимната пшеница е до 30%, а средната стойност е 6 %. При културите от кръстоцветни зеленчуци ползата е по-голяма, като опитите показват, че зимната маслодайна рапица може да постигне увеличение на добива до 80%.

Публикувана е актуална информация относно сярата за зърнени култури и маслодайна рапица в Обединеното кралство от HGCA:

ПРОЦЕНТ ПЛОЩИ С КУЛТУРИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, КОИТО СЕ НАТОРЯВАТ СЪС СЯРА
% AREA OF SOME GB CROPS RECEIVING SULPHUR

Въпреки това използването на сулфати при посевите остава ниско. Само при 42% от зърнените култури има наложена рутинна практика за подхранване. При маслодайната рапица, въпреки установените ползи, само 65% от културите получават необходимия им сулфат. Въпреки че почти всички култури биха имали полза, възможно е използването да е било ограничено поради липса на рентабилен и лесен за внасяне сулфатен тор.

В исторически план в индустриализираните държави обработваемите и тревните площи никога не са изисквали внасяне на сулфати. Изгарянето на въглища винаги е осигурявало сяра чрез отлагане в атмосферата.

Нормативното регулиране гарантира, че това отлагане вече е малка част в сравнение с миналото. В резултат на това големи площи обработваеми земи изпитват недостиг на сяра, особено тези с по-леки почви или в райони с по-малко валежи.

СЕРНИ ЕМИСИИ (КАТО SO2) В НЯКОИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

UNECE/EMEP, 2010 г.

SULPHUR EMISSIONS (AS SO<sub>2</sub>) IN SOME W EUROPEAN COUNTRIES

 

Азотът (N) и сярата (S) са съществени съставки на растителния и животинския протеин, така че сега, когато сярата вече не е свободно достъпна от атмосферата, навсякъде, където се използват азотни торове, вероятно ще има нужда от балансиращ сулфатен тор за осигуряване на висок добив и качество.

Бобови растения като грах, боб, люцерна и детелина, които разчитат на атмосферен азот, но вече са лишени от атмосферна сяра, почти сигурно ще реагират положително на сулфатен тор.

Тази платформа е разработена да представя сулфатния тор Polysulphate™. Този нов продукт се произвежда от полихалит, който се добива във Великобритания. С 48%SO3, полисулфатният тор осигурява надежден и лесно достъпен нов източник на сулфат.