Идеален избор на сулфатен тор за фермерите

 


Оптимално използване на Polysulphate

Торът Polysulphate® има редица ключови предимства, което го прави идеален избор на сулфатен тор за фермерите. Той предлага възможност да се реализира потенциалът на редица култури.

Polysulphate е:

 • Лесно достъпен — той е в своята разтворима, сулфатна форма за незабавна употреба
 • Нова гранулирана форма на сяра, която предлага гъвкавост за приспособяване на приложението към полевите изисквания
 • Концентриран е, затова не изисква много място за съхранение и се разпространява бързо
 • Източник на калий, магнезий и калций — допълнителен бонус
 • С ниско съдържание на хлорид, така че е подходящ за чувствителни към хлориди култури
 • Щадящ околната среда, тъй като се използва в естественото му състояние -— без преработка или отпадъчен продукт и не вкислява средата
 • Добива се във Великобритания и е сигурен източник на тор с нисковъглероден отпечатък.

Съвети за земеделските култури

Polysulphate може да се прилага еднократно в началото на пролетния растеж. Целта е да се съобразят нуждите от сяра с нуждите от азот при посевите.

Когато нормите на азот варират, например в системите за прецизно земеделие, дозата Polysulphate може да бъде независимо изменена, за да съответства най-добре на общите приложения на азота.

Зърнени и маслодайни култури

 • Прилагайте като чист тор в началото на пролетния растеж
 • Тъй като е лесно достъпен, посевите ще го усвоят с азота през пролетния период на растеж
 • За торене на маслодайна рапица с цел оптимизиране на добива, синтез на протеини и масло
 • За торене на пшеница за производство на хляб с цел оптимизиране на добива и за да се гарантира качеството на протеините в зърното
 • За торене на малцов ечемик с цел оптимизиране на добива и качеството

Грах

 • Нанесете в лехата или скоро след поникването
 • Тор несъдържащ N, който осигурява лесно достъпна сяра за посевите
 • Използва се от растението в ранен етап за подхранване на процеса на фиксиране на азота, който протича в кореновите възли и за синтеза на протеини в растението.

Кръстоцветни зеленчуци

 • Културите от кръстоцветни зеленчуци реагират много добре
 • Нанесете като основно подхранване, особено при леки почви

Съвети за животновъди

Приложението на оборски тор и компост не е гарантиран източник на сулфат. Счита се като най-добър метод за поддържане на почвените запаси (виж сяра от оборски тор и компост).

Така че Polysulphate трябва да се прилага в съответствие с нуждите от азот, за да се постигне оптимален растеж на тревата през целия сезон при правилното съотношение N:S.

Запазени ливади

 • Торете след всяко прибиране на силаж, за да допълвате усвояването на азот и да поддържате съотношението N:S.
 • На по-леки почви може да се наложи и приложение в началото на пролетта.

Пасища

 • Торете по ротационни системи след като добитъкът се премести
 • Ако добитъкът продължава пашата и особено на по-леки почви, прилагайте рано в началото на пролетта.

Ливади с детелина

 • Осигурява отличен серен стимул за по-късно растяща детелина
 • Прилагайте, когато започва пролетният растеж — по-ранно растящият райграс ще поеме запасите от сяра в почвата.