Základní hnojivo pro polní plodiny a pícniny

 


Potřeba hnojiv s obsahem síry

Přestože se dnes síra u polních plodin a pícnin považuje za součást základní výživy, u většiny obdělávané půdy nepatří výživa sírany mezi rutinní operace.

Nedostatek síry je dnes široce rozšířený. Ve Velké Británii například porosty ozimé pšenice reagují na aplikací síranů v některých případech až 30% nárůstem výnosů, v průměru se výnos zvýší o 6%. U brukvovitých je růst výnosu ještě patrnější. Pokusy ukazují, že ozimá řepka může reagovat zvýšením výnosu až o 80%. 

 

POLNÍ POROSTY (%) NĚKTERÝCH PLODIN VE VELKÉ BRITÁNII, KDE SE APLIKOVALA SÍRA 

Přesto není hnojení sírou běžné. Pravidelně se aplikuje pouze na 42% porostů obilovin. U řepky i přes prokázané benefity se dodává dostatečné množství síry pouze na 65% ploch. I když by síra byla prospěšná pro téměř všechny plodiny, je možné, že aplikaci omezuje nedostatek cenově výhodných a snadno aplikovatelných síranových hnojiv.

Nikdy v minulosti nepotřebovaly polní plodiny a pícniny pěstované v průmyslových zemích aplikace síry. Spalování úhlí vždy spolehlivě zajistilo dostatek síry spadem z atmosféry.

Díky omezením jsou dnešní emise síry pouze zlomkem toho, co bývaly. V důsledku toho trpí rozsáhlé zemědělské plochy nedostatkem síry, zejména na lehčích půdách a při nižších srážkách.

EMISE SÍRY (VE FORMĚ SO2) V NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH
UNECE/EMEP, 2010
SULPHUR EMISSIONS (AS SO<sub>2</sub>) IN SOME W EUROPEAN COUNTRIES

Dusík (N) a síra (S) jsou prvky nezbytné pro stavbu rostlinných i živočišných proteinů. Protože síra už není volně dostupná v atmosféře, kdykoliv se aplikuje dusíkaté hnojivo, existuje pravděpodobnost, že pro zajištění uspokojivého výnosu a kvality bude potřeba vyvážit tuto aplikaci sírou.

Bobovité, jako je hrách, fazole, vojtěška či jetel, které spoléhají na přísun dusíku z atmosféry, jsou nyní připraveny o tento zdroj síry, a proto téměř s jistotou pozitivně reagují na síranová hnojiva. 

Naše internetová stránka představuje síranové hnojivo Polysulphate™. Tento nový produkt se vyrábí z polyhalitu, minerálu, který se těží ve Velké Británii. Díky 48% obsahu SO3 představuje hnojivo Polysulphate nový, spolehlivý a okamžitě dostupný zdroj síry pro vaše rostliny.